1. Obsah a účel tohoto dokumentu

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov poskytnutých nám:
– našimi klientami
– záujemcami o naše služby
– návštevníkmi našich webových stránok www.rational-slovakia.sk a www.aaagastro.sk vrátane všetkých ich subdomén.

Účelom tohoto dokumentu je zoznámiť vás s vašimi právami a poskutnúť vám informácie o tom, čo budeme s vašimi osobnými údajmi robiť.

Sme radi, že nám dôverujete a svoje osobné údaje nám poskytujete. Vaše osobné údaje spracovávame podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy:
– ZÁKON 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018 (všeobecne známe pod skratkou GDPR – link na informácie priamo z úradu na ochranu osobných údajov)

Na našich stránkach sa nachádzajú aj odkazy na internetové stránky iných prevádzkovateľov. Naše vyhlásenie o spracovaní osobných údajov sa na stránky iných prevádzkovateľov nevzťahuje. Napriek kontrole obsahu linkovaných stránok nepreberáme žiadnu záruku za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední prevádzkovatelia týchto stránok.

Nami poskytované služby nie sú určené pre osoby do 18 rokov. Ak pokračujete v prezeraní našich stránok alebo využijete ktorýkoľvek z kontaktných a registračných formulárov na stránke, potvrdzujete dobrovoľne, že máte viac ako 18 rokov.

 1. Správca osobných údajov, kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Obchodné meno: AAA Gastro s.r.o.
Sídlo: Rozkvet 2061/130

Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 18206/R

IČO: 36 827 789
DIČ: 2022445315

Zodpovedná osoba – konateľ firmy: Miloš Krištof
kontaktný e-mail: info@aaagastro.sk
kontaktný telefón: +421 433 04 29
(ďalej iba “Správca”)

 1. Aké osobné údaje štandardne spracovávame

Osobné údaje získavame pomocou online formulára na našej stránke, e-mailovej komunikácie alebo osobnej komunikácie. Získavame nasledujúce osobné údaje.

V prípade fyzickej osoby – nepodnikateľ:
– Meno
– Priezvisko
– Adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ)
– Adresa na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska
– Fakturačná adresa
– kontaktný e-mail
– telefónne číslo (alebo viac čísiel, ak ich poskytnete)

V prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala formulár za právnickú osobu:
– Meno a Priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi o naše služby
– Obchodné meno spoločnosti, resp. názov
– Sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu
– IČO, DIČ, IČ DPH
– Adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.
– kontaktný e-mail

Ďalej spracovávame IP adresu, cookies , informácie o objednaných produktoch a službách, osobné údaje poskytnuté v priebehu individuálnych stretnutí a konzultácií. Fotografie a videá archivované za účelom ich využitie v grafickom návrhu vašej reklamy alebo ako obsah internetovej stránky.

Nespracovávame “citlivé osobné údaje”
Citlivé osobné údaje sú podľa GDPR špeciálna kategória osobných dát, ktoré podliehajú osobitnej ochrane. Sú to napríklad informácie o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii, trestných deliktoch, právoplatnom odsúdení, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženské alebo filozofické presvedčenia alebo členstvo v odboroch.

 1. Ako osobné údaje získavame

Za akým účelom a ako sú osobné údaje spracovávané
Ako sú osobné údaje sprístupnené tretím stranám

4a. Prezeranie našich webových stránok

Pri vašom samotnom prezeraní našich webových stránok spracovávame IP adresu a cookies.

4b. Komentovanie v diskusiách pod článkami na stránkach

Pri pridávaní komentárov na našich webových stránok spracovávame IP adresu, cookies , meno, e-mail, prípadne link na vašu webovú stránku. Tieto osobné údaje sú držané v databáze redakčného systému WordPress na webovom hostingu. Prístup k týmto údajom má iba Správca spoločnosti Miloš Krištof.

4b. Registračné formuláre na našich webových stránkach pre získanie bezplatných informácií z webu

V prípade vyplnenia niektorého z registračných formulárov pre získanie bezplatných informácií z našich webových stránok (napríklad bezplatné ebooky, zasielanie newsletterov a informácií o novinkách na blogu) spracovávame oproti bodu 4a naviac vaše Meno a e-mailovú adresu, ktoré idú do elektronickej databázy online aplikácie na prípravu a rozosielanie mailov Smart Emailing. Vďaka tejto aplikácii zabezpečíme, že vám od nás budú spoľahlivo chodiť e-maily iba na takú tému, o ktorú budete mať záujem.

SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5
625 00 Brno

IČ: 29210372
DIČ: CZ29210372

Táto spoločnosť patrí medzi našich spracovateľov tretích strán. Dbá na dodržiavanie platnej európskej legislatívy na ochranu osobných údajov občanov EU (GDPR) – podrobnosti môžete nájsť na stránke služby: https://smartemailing.cz/

4c. Kontaktné formuláre na webových stránkach

V prípade vyplnenia niektorého z kontaktných formulárov pre priamu komunikáciu s našou spoločnosťou spracovávame oproti bodu 4a naviac Meno, Priezvisko, e-mail a telefón z dôvodu, aby sme vás spätne mohli kontaktovať a zodpovedať vaše otázky. Kontaktný formulár vytvorí e-mail a zašle ho na náš mailserver. Prístup k týmto e-mail službám má len konateľ firmy Miloš Krištof a externá spoločnosť, ktorá zabezpečuje pre nás asistentské služby na základe spracovateľkej zmluvy. (viď: Spracovatelia tretích strán )

4d. Formulár na získanie cenovej ponuky
V prípade služby alebo výroby na zákazku získavame od Vás len také informácie, ktoré sú potrebné na čo najpresnejšie určenie predbežnej ceny služby alebo výrobku. Tieto informácie uchovávame len na dobu, počas ktorej sa realizuje služba alebo výroba na zákazku. Po dokončení a uhradení faktúry sú tieto údaje vymazané.

Tieto údaje nie sú poskytované tretej strane a má k nim prístup výlučne prevádzkovateľ.

4e. Iné spôsoby získania vašich osobných údajov

Okrem uvedených spôsobov v bodoch 4a až 4d môžeme spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že nám ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, priamo e-mailom, sms-správou, alebo inými komunikačnými nástrojmi (napr. Skype, FB messenger a pod…) Podľa uváženia následne tieto kontakty podľa účelu zapracujeme do našich systémov spracovávania osobných údajov obdobným spôsobom ako v predošlých bodoch.

 1. Spracovatelia tretích strán – sprístupnenie osobných údajov

So zabezpečením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďaľšie osoby, spoločnosti alebo služby (ďalej len externista), ktoré sú z pohľadu ochrany osobných údajov v pozícii spracovateľov . Ide hlavne o účtovníctvo, administratívne a asistentské služby, softwarových aplikácií, online služieb a externí subdodávatelia pri spracovávaní samotných architektonických štúdií a projektov. Miloš Krištof zodpovedá za to, komu vaše osobné údaje zveruje a vyberáme si preto overených partnerov na spoluprácu, s ktorými máme podpísané spracovateľské zmluvy o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, v prípade, že nám takúto povinnosť prikáže zákon. Hlavne v prípade kontrol, pri ktorej je daný orgán oprávený predloženie osobných údajov vyžadovať.

 1. Spracovanie osobných údajov pre splnenie daňových, účtovných a ďalších právnych predpisov

Popri legislatíve o ochrane osobných údajov platí aj ďalšia legislatíva. Kvôli splneniu aj týchto predpisov, hlavne z oblasti účtovníctva a daňového práva spracovávame v prípade, ak ste našimi klientami údaje, ktoré sú legislatíva predpisuje uvádzať na faktúrach v účtovníctve.

 1. Uchovávanie dát

Miloš Krištof zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.

 1. Spracovanie osobných údajov na základe vašeho súhlasu pre marketingové účely

V prípade, že nie ste naším klientom, tak podľa zákona je zasielanie informácií o nových článkoch na webe, nových ebookoch, (hoci sú aj poskytované zadarmo) považované za obchodné oznámenie. Rovnako za obchodné oznámenie sa považuje zasielanie informácií o našej novej ponuke produktov a služieb. Prípadne ďalšie podobné oznámenia. Preto všetky takéto oznámenia vám zasielame iba v prípade, že dáte k tomu povolenie. Na našich webových stránkach na to slúžia zaškrtávacie tlačítka pri webových formulároch alebo príslušný odkaz v e-mali.

Údaje napísané vo vašich referenciách alebo nahraté vo videoreferenciách, ktoré zverejňujeme na webe za účelom prezentácie našich služieb a produktov spracovávame iba s vašim súhlasom. Rovnako fotografie a videá z rôznych nami usporiadaných živých akcií alebo obhliadok stavieb domov, na ktorých sa môže nachádzať vaša osobná fotka.

Pred tým, ako nám váš súhlas dáte, vás budeme vždy informovať o tom, na aké údaje a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa tento súhlas bude vzťahovať.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak ale niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho predpisu, budeme pre tieto účely údaje spracovávať aj po odvolaní vašeho súhlasu, pretože k takýmto účelom nie je potrebný súhlas.

 1. Ďalšie vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

9a. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie o tom, že spracovávame vaše osobné údaje. A ak spracovávame, máte právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako sa ich spracovávame.

9b. Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. S prihliadnutím k účelu spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia v ktorom uvediete úplné údaje.

9c. Právo na výmaz údajov (tzv. právo “na zabudnutie”)
V prípadoch určeným zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje. Výmaz z našej strany nie je možný v prípade, že zachovanie údajov vyžaduje iná legislatíva (napríklad povinnosť archivácie účtovnícva). Tieto výnimky sú popísané v nariadení GDPR v článku 17.

9e. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete požadovať podľa GDPR článku 18, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

9e. Právo na prenosnosť údajov
Za podmienok GDPR článku 20 máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky realizovateľné, máte právo požadovať od nás, aby sme vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi priamo.

9f. Právo namietať
Ak osobné údaje spracovávame pre účely oprávneného záujmu, máte právo namietať proti takémuto spracovávaniu. V tomto prípade ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami, právami a slobodami, tak nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje.
Ak spracúvame vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu a namietate voči tomuto, tak ukončíme ďalšie spracovanie osobných údajov pre tento účel.

9g. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak si myslíte, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete priamo na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.

Naša firma Miloš Krištof sa snaží s vašimi osobnými údajmi nakladať maximálne opatrne a v rámci platnej legislatívy. Preto ak máte pocit, že k porušovaniu vašich práv dochádza z našej strany, napíšte prosím najprv nám pred tým, ako podáte sťažnosť úradu, aby sme situáciu napravili. Ďakujeme.

Cookies

Všeobecne
Firma Miloš Krištof využíva na webových stránkach funkciu “Cookies” od spoločnosti Facebook, Google a iné. Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky. Informácie získané vďaka službe “Cookies” nám slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie našich stránok a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba “Cookies” zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy a jej služieb a produktov na iných webových stránkach vami prezeraných.

Google cookies
Naše webové stránky používajú Google Analytics, webový analyzátor Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “Cookies”, textové databázy, ukladané na vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené cez Cookies ohľadne vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-Adresy) budú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania našich webových stránok, vytváranie reportov vašich aktivít na webových stránkach a internete pre jej zriadovateľa. Google poskytne tieto informácie tretím osobám v prípade, že je tak predpísané zákonom, alebo ak tieto tretie strany tieto údaje pre Google spracovávajú. Google nebude v žiadnom prípade vašu IP-Adresu spájať s iným Google dátami. Inštaláciu Cookies môžete zamedziť príslušným nastavením vášho prehliadača, pričom vás upozorňujeme, že potom môže nastať prípad že nebudete môcť používať všetky funkcie naších webových stránok v plnom rozsahu. Používanímnaších webových stránok dávate súhlas k spracovaniu o vás získaných údajoch v Googli vyššie uvedeným spôsobom za uvedeným účelom.
Podrobnosti a používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Facebook cookies
Facebook “Cookies” používa, ak máte účet na Facebooku, používate produkty Facebooku vrátane nášho webu a aplikácií alebo ak navštevujete iné weby a aplikácie používajúce produkty Facebooku (vrátane tlačidla Páči sa mi to alebo iných technológií Facebooku). Cookies umožňujú Facebooku ponúkať vám produkty Facebooku a porozumieť informáciám, ktoré o vás získava, vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zaregistrovaný alebo prihlásený používateľ. Viac podrobností nájdete priamo na stránkach Facebooku: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Používanie prepojení na sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook, LinkedIn, Google+ a Pinterest. Súvisiace služby poskytujú tieto spoločnosti:

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Google+ prevádzkuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Pinterest

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, LinkedIn, Pinterest alebo Google+, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.
Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, LinkedIn a Google a o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:
http://www.facebook.com/policy.php

Upozornenie poskytovateľa LinkedIn o ochrane údajov/súkromia:
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Upozornenie poskytovateľa Google o ochrane údajov/súkromia:
https://policies.google.com/privacy

Upozornenie poskytovateľa Pinterest o ochrane osobných údajov: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

Smartlook

Personal Data Controller:

Smartlook.com, s.r.o.

ID No.: 095 08 830

with its registered office at: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno  

privacy@smartlook.com 

Personal data processed

We will only process the personal data you provide to us while setting up your user account, when using Smartlook.com via the Smartlook.com access interface, or when you, as the account owner, will be setting up your access to the user account, it being understood that in this context, the Controller will specifically process the following personal data concerning you:

 • name and surname
 • address
 • job title
 • phone number
 • email address
 • invoicing details (name of entity, tax identification number)
 • IP address
 • activity and movement at website www.smartlook.com

Purpose and legal basis of the processing of your personal data

We will process your personal data for the following purposes and based on the following legal bases:

 1. Processing data for the purpose of contract performance

Purpose and legal basis of the processing of the following personal data:

 • name and surname
 • address
 • job title
 • phone number
 • email address
 • invoicing details (name of entity, tax identification number)

We need to process these personal data concerning you in order to fulfil the Smartlook.com service contract you are entering into with us by registering and setting up your user account at Smartlook.com. The legal basis in this case is Art. 6(1)(b) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 

The processing of your personal data, which is necessary for the performance of the contract to which you are a party, will be done in the following manner.

Our company provides you with its services, or, more specifically, the Smartlook.com service, in accordance with the terms and conditions accessible at https://www.smartlook.com/help/terms-of-service/. In order for us to provide you with the Smartlook.com service, we need to know who the other party is and, if you use paid features, we also need to know your payment information. Please note that under the contract you may receive emails with technical and operational notices regarding the Smartlook.com service functionality. These notices are part of our communication with you as a party to the contract.

The purpose and legal basis of the processing of your personal data in this case therefore involves performance of the Smartlook.com service contract.

2. Processing for the purposes of direct marketing

Purpose and legal basis of the processing of the following personal data:

 • name and surname
 • email address

We process these personal data for the purpose of direct marketing, which constitutes a legitimate interest of our company. The legal basis in this case is Art. 6(1)(f) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 

The data processing based on our legitimate interest, specifically direct marketing, will be done in the following manner.

Your personal information will be stored in our electronic database kept with a company that provides us with a data repository, which, however, is managed directly and exclusively by us. Based on our legitimate interest, as specified above, your personal data will only be used through third-party services (for more details see Categories of personal data recipients) to send you product offerings, whether these involve new features or existing products and Smartlook.com service extensions. 

In this case, the purpose and legal basis of the processing of your personal data is the Controller’s legitimate interest of direct marketing, specifically the direct offerings of our products and Smartlook.com service features we will be sending to you. 

If you do not wish to receive our product and Smartlook.com service feature offerings, you can simply opt out in the settings of your user account or click the unsubscribe link provided in each email containing our offerings.

Please note that as part of the contract, specifically in the context of the processing under point (1), you may receive emails with technical and operational notices regarding the Smartlook.com service functionality. These notices are part of our communication with you as a party to the contract; they do not constitute direct marketing notices and you may not opt out of them.

3. Processing undertaken to improve our customer support

Purpose and legal basis of the processing of the following personal data:

If you give us your consent through the settings of your user account on smartook.com, we will record your IP address and track your activity and behaviour at Smartlook.com in order to improve the efficiency of our user support in the event you need any help or advice on using the Smartlook.com services. The legal basis in this case is Art. 6(1)(a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 

The processing of these personal data concerning you, which will only happen with your consent, will take the following form.

We will use the IP address through which you first accessed Smartlook.com when registering to determine which country you are from, so that we know the language you want us to use in communication with you. However, we will only detect and store your IP address once when you register at Smartlook.com. We will not detect your IP address at any other time when you access Smartlook.com.

We track visitor activity and behaviour at Smartlook.com every time you access the site and the resulting data allow us to provide more effective user support if you need any help or advice using Smartlook.com. 

In this case, the purpose and legal basis of the processing of your personal data is the consent you have granted to us.

If you change your mind regarding the processing of these personal data, you can easily withdraw your consent at any time (by turning off IP address recording and visitor activity tracking at Smartlook.com) in your user account settings. In the same way, you can re-grant your consent to us after you withdraw it.

In all cases, we will process your personal data manually and in electronic information systems. However, these systems are subject to consistent and ongoing physical and technical checks. All persons who, on our instruction and under our authority, come into contact with your personal data in the course of their work or as part of their contractual duties are bound by the confidentiality obligation.

Categories of personal data recipients

We will primarily process your personal data on our own. However, we may have to entrust some personal data processing services to a third party for any of the aforementioned purposes. In such a case, the relationship between us and such third party will be that between a controller and a data processor and we will have entered into a personal data processing agreement with that processor to guarantee the security and lawfulness of the processing of your personal data.

Therefore, your personal information may be transmitted to recipients falling under any of the following categories:

 1. data repository companies;
 2. companies providing bulk distribution of commercial notifications and bulk customer communication services.

Data storage period

We will process your personal data for the purpose of contract performance during the term of the contract, i.e. for as long as your user account exists. 

We will also process your personal data for direct marketing purposes for as long as your user account exists. However, if you opt out of offerings of our Smartlook.com products and features via your user account settings, we will cease to process your personal data, including during the remaining term of the contract.

We will process your personal data processed on the basis of the consent you have granted only for the period, during which the consent applies, i.e. from the grant of the consent to its withdrawal. However, we will only process them as long as your user account exists. Furthermore, we delete individual track recordings concerning your activity and your behaviour at Smartlook.com after 30 days at all times.

Right to object to the processing of your personal data

You have the right to object to our processing of your personal data for direct marketing purposes at any time (see Purpose and legal basis of processing your personal data, point 2) above). If you object to our processing of your data for direct marketing purposes, we will cease processing your personal data for direct marketing purposes once we receive your objection. 

You can send your objection to the processing of your personal data for direct marketing by email to:

privacy@smartlook.com

In the objection, just indicate your user name and include the text “I hereby object to the processing of my personal data for direct marketing purposes” and your signature. We will inform you without undue delay on how your request has been handled.

However, if you do not wish to receive our product and Smartlook.com feature offerings, it is always easier and faster to simply use the opt-out feature in your user account settings or click the “unsubscribe” link provided in each email containing our offerings.

Please note that the right to object cannot be exercised to make us stop processing the personal data we necessarily need to perform the contract. 

Your other rights associated with personal data processing

 • ask for information as to which of your personal data are being processed,
 • request access to such data and have then updated or corrected – at any time you can ask us to confirm whether or not personal data concerning you are being processed and if so, for what purpose, to what extent, to whom they are transmitted and for how long we will be processing them. You also have the right to obtain a copy of your personal data, with the initial provision of such data being free of charge. You have the right to ask us at any time to correct any incorrect personal data or to complement your personal data if they are inaccurate or incomplete.
 • request the erasure of such personal data or have the processing of such data restricted – at any time you may request the erasure of your personal data if (i) they are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed, (ii) the processing is unlawful, (iii) you have objected to the processing, and there are no overriding legitimate reasons for processing such data; (iv) we are obliged to to do so under law; or (v) you withdraw the consent to processing you may have granted to us. We will restrict the processing of your personal data until we have resolved any disputable issues regarding the processing of your personal data (restriction means that we will only keep and use the data with your consent or for the purpose of determining, exercising or defending any legal claims).
 • object to the processing of your personal data if we process them for direct marketing purposes or on a legitimate interest basis.
 • to data portability – if we process your data in an automated manner and based on your consent or under an agreement, in a structured, commonly used and machine-readable format, you have the right to request that the data be transmitted directly to another controller
 • if you have doubts as to whether we comply with our obligations inherent in the processing of your personal data, contact the Controller or the Office for Personal Data Protection.

You can exercise these rights with us via our company’s Data Protection Officer by email at privacy@smartlook.com. We will answer your requests, questions or comments within 1 month at the latest.

Our activities related to the processing of personal data are overseen by the Office for Personal Data Protection. (www.uoou.cz) in Czechia, a member state of the European Union. This Office, just like yourself, will be informed if, despite our best efforts and all the data security measures in place, your personal data are leaked, misused or lost.

How do we use cookies?

When using Smartlook services and products, temporary files, so-called “cookies”, may be stored, which may contain information capable of identifying the user. No personal data are stored in the cookies.

SL_C_23361dd035530_KEY – this is the project key, specific to each project that you add to your Smartlook dashboard

SL_C_23361dd035530_SID – this is the session ID, that is assigned to each new session that is being recorded

SL_C_23361dd035530_VID – this is the visitor ID, assigned to each new visitor. 

The cookies can be deleted manually by clearing browsers cache

AWSELB Cookie: Cookie AWS creates for efficient Load Balancing. More info on AWSELB here: https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/elb-sticky-sessions.html

Data Protection Officer

We have appointed a Data Protection Officer to enhance data protection.  The Data Protection Officer at our company is Richard Schmidt, Attorney at Law. You can contact him at dpo@smartlook.com.

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook, LinkedIn, Pinterest a Google+ a Twitter, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, máte tieto možnosti. Odhláste sa z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky alebo si zapnite v prehliadači režim “utajenej identity” (môže sa to volať inak, napr. režim “inkognito”). V súčasnosti väčšina prehliadačov takúto možnosť ponúka.


Účinnosť tohoto dokumentu nadobúda 17.05.2021. Miloš Krištof si vyhradzuje právo zmeniť znenie tohoto dokumentu na základe zmien legislatívy a zapracovania nových služieb, ktoré spoločnosť začne v budúcnosti používať.